Toan nang cao lop 5- luyen thi hoc sinh gioi mon toan

Sunday, 4 May 2014

Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - toán lớp 5 - tiết 2

Bài toán tỉ lệ thuận  tiết2
Bài toán tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch tiết 1 ở bài trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu cách làm chung cho dạng bài toán tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch. Hôm nay chúng ta sẽ đi xem thêm một số dạng bài tập về tỉ lệ thuận, dạng bài, hướng giải các bài toán tỉ lệ thuận nói riêng.
Trong phần về các bài toán tỉ lệ thuận - tỉ lệ nghịch gồm:
  1. Hướng dẫn làm bài chung (tiết 1)
  2. Các bài toán tỉ lệ thuận (tiết 2,...)
  3. Các bài toán tỉ lệ nghịch (tiết 2,...)
  4. Các dạng bài tập nâng cao (tiết m)
  5. Các bài tập tổng hợp trong đề thi (tiết n)

Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - toán lớp 5 - tiết 2
Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - toán lớp 5 - tiết 2


Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - toán lớp 5 - tiết 2
Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - toán lớp 5 - tiết 2

Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - toán lớp 5 - tiết 2
Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - toán lớp 5 - tiết 2

Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - toán lớp 5 - tiết 2
Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - toán lớp 5 - tiết 2

bài tập
bài tập - phần 1


bài tập


Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - toán lớp 5 - tiết 2
Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - toán lớp 5 - tiết 2
Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - toán lớp 5 - tiết 2


Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - toán lớp 5 - tiết 2
Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - toán lớp 5 - tiết 2

Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - toán lớp 5 - tiết 2
Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - toán lớp 5 - tiết 2

Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - toán lớp 5 - tiết 2
Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - toán lớp 5 - tiết 2

Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - toán lớp 5 - tiết 2
Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - toán lớp 5 - tiết 2

Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - toán lớp 5 - tiết 2
Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - toán lớp 5 - tiết 2

Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - toán lớp 5 - tiết 2
Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - toán lớp 5 - tiết 2

Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - toán lớp 5 - tiết 2
Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - toán lớp 5 - tiết 2

Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - toán lớp 5 - tiết 2
Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - toán lớp 5 - tiết 2

Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - toán lớp 5 - tiết 2
Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - toán lớp 5 - tiết 2

Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - toán lớp 5 - tiết 2
Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - toán lớp 5 - tiết 2

Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - toán lớp 5 - tiết 2
Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - toán lớp 5 - tiết 2

Top bài viết tuần